Photobucket

ARTIKEL JURNAL

Posted by ::ZAZ::

Implikasi E-Learning terhadap Pengajaran dan Pembelajaran dalam Pendidikan Islam dari aspek Afektif dan Psikomotor.


Abstract


Nowadays, the world was concurred by the modern of information technology. This rapid growth was also fluent in educational sector which the teacher are called to change the teaching strategies in the class towards more efficient and modern strategies. So the main purpose of this ariticle is to expose about the Implication by Using The E-learning program in Islamic Education from afective and psychomotor aspect. There are many implication when we using this program in islamic education. Some implication is positif and some implication is negative. But we just mention about the good implication when using E-learning in Islamic Education. In our opinion, now a days all teachers can admit that technological development can help simplified more lesson and learning process in school.

Abstrak

Sekarang ini, dunia sememangnya pesat membangun dalam era teknologi maklumat sekarang ini, perkembangan pesat itu juga terlibat dalam sektor pendidikan. Oleh itu guru-guru pada zaman ini hendaklah menyediakan diri mereka dengan pelbagai kemahiran dan kaedah pengajaran dalam supaya dapat seiring dengan zaman yang serba maju sekarang ini. Tujuan utama penulisan artikel ini adalah untuk menghuraikan mengenai implikasi salah satu teknologi zaman serba moden ini iaitu E-Learning itu terhadap pendidikan islam dari aspek afektif dan psikomotor. Terdapat pelbagai implikasi yang timbul akibat penggunaan aplikasi E-learning ini. Ada antaranya yang positif dan ada juga yang negatif. Akan tetapi di sini kami hanya membincangkan implikasi positif E-learning terhadap Pendidikan Islam sahaja. Sebagai kesimpulannya kami berpendapat bahawa perkembangan teknologi yang ada pada hari banyak membantu mempermudahkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

Kata kunci

E –learning dalam pendidikan islam, implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran, aspek Afektif dan Psikomotor.


1. Pengenalan


Kemajuan dalam Teknologi Komunikasi Maklumat (ICT) ternyata telah mengubah cara manusia bekerja, berfikir, bermain, belajar dan tidak ketinggalan juga cara berperang. Kehidupan manusia dihujani dengan pelbagai pertanyaan yang semuanya menjurus ke arah bagaimana Teknologi lebih boleh berperanan untuk meningkatkan lagi kualiti hidup manusia. Malaysia juga tidak terkecuali daripada arus ICT yang melanda negara-negara di dunia. Dalam usaha kerajaan untuk menjadikan Malaysia berstatus negara maju pada tahun 2020, teknologi maklumat (IT) telah dijadikan satu teras yang perlu dikuasai oleh semua lapisan masyarakat, ia tentu menimbulkan pelbagai reaksi sebelum diterima menjadi sebahagian daripada budaya hidup. Kefahaman masyarakat terhadap keperluan ICT di dalam kehidupan hari ini perlu dipertingkatkan. Ini memandangkan tanpa kefahaman yang jelas akan menjejaskan perkembangannya di Malaysia dan sekaligus memperlahankan usaha kerajaan untuk melahirkan masyarakat bermaklumat di Malaysia.

Akan tetapi kebanyakan institusi pendidikan di Malaysia yang terdapat pada hari ini masih mengamalkan kaedah pengajaran dan pembelajaran secara konvensional. Suasana atau persekitaran pembelajaran yang melibatkan guru dan pelajar berinteraksi secara bersemuka. Kaedah yang tersebut masih lagi dipraktikkan di seluruh dunia tetapi telah ditambah nilainya dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran secara elektronik (e-pembelajaran)

Menurut Ismail Zain (1996) dalam Utusan Malaysia :
”Penggunaan komputer dalam pendidikan dapat dimanfaatkan melalui tiga komponen iaitu pengurusan, pentadbiran, penyelidikan serta proses pengajaran dan pembelajaran.” (16september 1996, m.s 27)

Apakah yang dimaksudkan dengan e-learning? Satu persoalan yang baik. Secara umum, majoriti di kalangan para pendidik ataupun mereka yang terlibat dalam bidang pendidikan di Malaysia bersetuju bahawa e-learning adalah sesuatu yang melibatkan komputer dan teknologi. Di Malaysia, e-learning telahpun berkembang sejak bermulanya era MSC (Malaysian Super Corridor) yang diumumkan pada 1 Ogos 1996 bekas Perdana Menteri Malaysia YB.Tun Dr Mahathir bin Mohamad pada ketika itu. Melalui projek ini, kerajaan telah mengorak langkah untuk memperkukuhkan asas bagi membentuk masyarakat dan ekonomi berteraskan pengetahuan. ( Malaysia, 1996).

Dengan kita memahami implikasi e-learning terhadap pengajaran akhlak dalam pendidikan islam ianya dapat membantu kita dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan islam keseluruhannya.

3. Definisi istilah


Pendidikan Islam:
Pendidikan secara dasarnya bermaksud perkara-perkara yang boleh memupuk seseorang insan ke arah kebaikan. Dari aspek dunia pendidikan pula, pendidikan islam boleh dikatakan mampu memupuk seseorang insan dalam domain kognitif, afektif dan psikomotor. Pendidikan islam pula bermaksud suatu mata pelajaran wajib yang diajar di sekolah rendah dan juga sekolah menengah bagi melahirkan insan yang baik dan beriman. Isi kandungan pendidikan islam itu sendiri juga menekankan aspek keimanan, kemanusiaan, kemasyarakatan dan kenegaraan.
Seperti mana Falsafah Pendidikan Islam menurut buku Ghazali Darussalam (2001:175) :
Pendidikan islam adalah suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian, dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan di akhirat.

Pembelajaran :

Menurut Atan Long (1982:9), pembelajaran merupakan satu proses yang bermula dengan penangkapan rangsangan yang diterima oleh pancaindera. Rancangan ini diproses dan disimpan sebagai pengalaman, seterusnya pengalaman yang tersimpan dapat dipergunakan untuk pencapaian matlamat dan untuk menyelesaikan masalah.
Menurut Zawawi Hj Ahmad (1990:226), proses pembelajaran itu terbahagi kepada tiga peringkat pengalaman iaitu yang pertama Pengalaman verbal atau lisan. Pengalaman jenis ini kurang berkesan dalam menolong murid-murid mengingati isi pembelajaran. Terutama bagi perkataan-perkataan baru yang tidak ada kaitan dengan pengetahuan sedia ada mereka. Kedua pula Pengalaman pengganti pengalaman nyata, iaitu pengalaman yang di capai melalui kata-kata atau penerangan yang disertai dengan bahan bantu mengajar yang mudah di fahami dan di hayati oleh para pelajar. dan yang terakhir pula Pengalaman nyata iaitu keberkesanan pengajaran yang mantap apabila para pelajar dapat mengalami dan menghayati pengalaman yang sebenarnya. Pengalaman ini akan meninggalkan kesan yang mendalam bagi pelajar yang mengalaminya.

Pengajaran:


Menurut Sharifah Alwiyah Alsagoff (1983:105) pengajaran ialah aktiviti atau proses yang berlaku bila pengajaran diadakan. Aktiviti seperti menyoal, menerangkan, mendengar dan pelbagai lagi aktiviti lain. Disamping itu tiap-tiap aktiviti ini juga boleh dilakukan oleh semua orang seperti ibu-bapa, peniaga, ataupun tokoh politik, akan tetapi yang membezakan mereka dengan pengajaran guru ialah tujuan pengajaran guru itu sendiri iaitu supaya muridnya belajar.
Menurut Isahak Haron dan Koh Boh Boon (1982:1), pengajaran ialah itu berasaskan tujuan, isi kandungan pelajaran dan kaedah-kaedah pengajaran yang tertentu.
Dalam artikel ini pengajaran dan pembelajaran yang dimaksudkan ialah pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam melalui penggunaan program E-Learning yang melibatkan teknologi dalam melaksanakan proses pembelajaran tersebut. Proses pembelajaran tradisional digantikan dengan proses pembelajaran moden agar menjadi lebih berkesan dan menarik. Walaupun menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran ini, prinsip-prinsip pembelajaran seperti pembentukan pengalaman dan perubahan tingkahlaku tetap berlaku kepada pelajar.

E-Learning

E-learning merupakan satu inovatif pembangunan yang menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi untuk meningkatkan proses dan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Pelajar boleh belajar mengikut keselesaannya berdasarkan masa dan tempat pilihannya.
E-learning juga boleh ditakrifkan sebagai satu bentuk pendidikan secara formal atau tidak formal yang terarah kepada satu set objektif pembelajaran yang ingin dicapai. Komunikasi secara terus antara guru dan pelajar serta pelajar bersama dengan kumpulan yang disokong pengajaran dan pembelajaran oleh teknologi maklumat dan komunikasi.
E-learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung belajar mengajar dengan media internet, jaringan komputer, maupun komputer standalone [LearnFrame.Com, 2001].
Berdasarkan kepada pandangan tersebut, tidak dinafikan bahawa masyarakat dunia pada hari ini akan menggunakan sepenuhnya kemudahan teknologi bagi membantu dalam mempermudahkan lagi urusan-urusan seharian. Segalanya akan menjadi pantas, cekap dan efisien.

4. Apakah yang dimaksudkan dengan E-learning?

Bagi menjelaskan dengan terperinci apakah yang dimaksudkan dengan e-learning, akan diketengahkan 3 definisi.

Pertama, e-learning adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi secara terarah guru (pendekatan sistem) atau terarah pelajar. Kedua, e-learning adalah pembelajaran yang menggunakan media digital dan rangkaian komputer untuk menghasilkan pembelajaran yang lebih berkesan terutama menggunakan komputer.
Ketiga, e-learning mempunyai ciri-ciri berikut:
- Teknologi elektronik sebagai bantuan
- Bahan yang direka dan dibina oleh pasukan pembina bahan yang profesional
- Kurikulum dan kursus yang disediakan dalam rangkaian/talian
- Sistem penilaian diurus oleh komputer
- Boleh belajar pada bila-bila masa dan tempat
- Pengurusan kursus yang efektif

E-learning juga boleh ditakrifkan sebagai pendekatan pembelajaran di mana pendidikan, latihan dan maklumat yang berstruktur disepadukan dan disampaikan oleh komputer melalui internet khususnya Web, atau dari cakera keras, CD, Pen Drive dan yang terkini ialah ”External Hard Disk” yang mempunyai kapasiti sehingga 500 gigabyte . Secara ringkasnya, e-learning ialah penyampaian pendidikan atau latihan melalui internet dengan menggunakan komputer. Skop penggunaannya sudah menjangkau lebih dari konsep pembelajaran konvensional satu masa dulu. E-learning bukan sekadar penggunaan power point untuk pengajaran dan pembelajaran (P&P) tetapi ia suatu pendekatan di mana interaksi pelajar dengan sistem serta instruktur diberi penumpuan sebaiknya.

Bagaimana e-learning boleh memberi kesan kepada pelajar terhadap pembelajaran akhlak dalam pendidikan islam.
Sebelum membincangkan dengan lebih lanjut kesan e-learning terhadap pengajaran akhlak ini, pemahaman mengenai konsep afektif dan psikomotor akan diterangkan di sini.

5. Aspek Afektif

Kehidupan manusia sebagai insan tidak dapat dipisahkan daripada mempunyai perasaan. Ada ketikanya kita merasa gembira, sedih, terharu kecewa dan sebagainya. Apabila seseorang melalui pelbagai pengalaman dalam hidupnya, dia akan mempunyai pandangan atau sikapnya tersendiri terhadap sesuatu perkara yang dialami dan ditemui. Perasaan, sikap dan nilai adalah perkara yang dipelajari dan berkembang dari semasa ke semasa serentak dengan perkembangan insan itu sendiri dalam pelbagai perkara. Jika kita berada dalam situasi yang sihat, maka persekitaran berkenaan sedikit sebanyak akan membentuk perasaan, sikap dan nilai yang positif. Begitu juga sebaliknya.

Objektif afektif mempunyai pertalian dengan perasaan, emosi, minat, sikap, penghargaan dan nilai. Dari segi praktiknya dalam bilik darjah, guru mungkin jarang menulisnya dalam buku rekod pengajaran objektif afektif berbanding objektif kognitif dalam bentuk perlakuan murid. Hal ini demikian kerana ketidakwujudan prosedur atau instrumen yang benar-benar sesuai untuk mengukur pencapaian objektif afektif.

Seperti objektif kognitif, objektif afektif juga boleh dikelaskan atau disusun mengikut peringkat penghayatan daripada yang paling rendah kepada peringkat yang paling tinggi seperti yang diutarakan oleh Bloom et al (1988) iaitu (i) penerimaan (ii) gerak balas (iii) penilaian (iv) organisasi dan (v) perwatakan.

6. Aspek psikomotor

Aspek psikomotor adalah berkaitan dengan pergerakan anggota fizikal. Guru-guru yang mengajar pendidikan islam akan mendapati kemahiran aplikasi yang baik adalah kemahiran mengaplikasi apa yang telah dipelajari semasa bersekolah dalam keadaan sebenar. Pada peringkat prasekolah dan sekolah rendah, kanak-kanak diasuh untuk bagi menguasai pergerakan yang biasa dalam kehidupan. Dalam pendidikan islam itu sendiri ada menekankan aspek perubahan tingkah laku pelajar dimana ianya perlu kepada tunjuk ajar dan bimbingan daripada guru itu sendiri. Ianya bermula dengan teori dan seterusnya berakhir dengan pengaplikasian dalam keadaan sepatutnya. Dengan adanya kemudahan e-Learning telah membantu para guru dalam mengajar topik – topik yang berkaitan dengan ibadah, akhlak, iaitu dalam topik akhlak islamiah seperti adab dengan ibu bapa, guru-guru, orang yang lebih tua dengan mereka dan sebagainya. Manakala dalam topik Ibadah pula seperti topik yang berkaitan dengan solat, wudhuk, haji, pengurusan jenazah dan sebagainya. Dengan adanya bantuan atau kemudahan e-Learning tersebut dapat menarik minat mereka untuk mengikuti apa yang diajar oleh guru semasa sesi pengajaran dan pembelajaran dan seterusnya mengaplikasikan ke dalam kehidupan mereka. Dari sini kita dapat melihat bagaimana kesan pengaplikasian teknologi khususnya e-learning banyak memberi kesan kepada perubahan psikomotor para pelajar dan dalam masa yang sama perubahan tingkah laku pelajar tersebut dapat membantu kepada perkembangan diri mereka ke arah yang lebih positif tidak kira sama ada dari segi afektif dan kognitif mereka.

8. Implikasi E-learning dalam Pendidikan Islam dari aspek Afektif dan Psikomotor
Apa juga kaedah atau pendekatan yang dilaksanakan bagi menyampaian isi kandungan oleh guru-guru samada sistem konvensional atau sistem-sistem yang lain, pengajaran dan pembelajaran yang mencapai objektif merupakan satu syarat utama bagi seorang guru melaksanakan tugasnya. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran oleh guru dapat dilihat kepada aspek perubahan yang berlaku pada diri pelajarnya. Sebagai contoh, apabila seseorang pelajar itu dapat mengupas semula isi kandungan pengajaran ataupun teori yang telah diberikan oleh guru dalam pengajaran dalam bentuk verbal dan tulisan, latihan yang diberi oleh guru dapat dijawab dengan betul dan praktikal yang tunjukkan dapat diaplikasikan dengan baik, maka dengan itu sememangnya berlaku perubahan dari aspek psikomotor oleh para pelajarnya melalui tingkahlaku, kemahiran atau lainnya yang berkaitan dengan teori yang diberikan sebelum itu. Ini bermakna guru tersebut telah berjaya dalam tugasnya dan cemerlang.

Bagi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam yang menggunakan kaedah e-learning, elemen interaktif sangat diberi perhatian. Interaksi sangat penting kerana melaluinya pelajar akan mendapat maklumbalas dan seterusnya memberi respons yang sebaik-baiknya. Interaksi yang disediakan dalam e-learning adalah sangat positif di dalam usaha untuk membimbing dan memberi galakan serta menarik minat para pelajar. Berbanding di dalam sistem pengajaran dan pembelajaran secara konvensional, guru juga adalah manusia yang kadangkala tidak dapat mengawal emosi ketika marah. Yang pasti maklum balas yang negatif akan diterima oleh pelajar jika kesalahan yang sama sentiasa berulang kali. Dalam pembelajaran Pendidikan Islam melalui e-learning , pelajar boleh melaksanakan pembelajarannya pada masa-masa tertentu yang sesuai mengikut keperluannya. Melalui metod ini, pemikiran kritis dan kreatif itu boleh dijana dengan berkesan terhadap pengajaran dan pembelajaran dalam Pendidikan Islam. Melalui interaksi juga seseorang pelajar akan mencari maklumat selanjutnya untuk memenuhi keperluan dan kefahaman mereka sendiri.

Selain dari itu juga, sistem pembelajaran e-learning lebih menekankan kepada pembelajaran berasaskan tahap dan kemampuan pelajar. Konsep ini selari dengan konsep pembelajaran dari Imam Ghazali yang menganjurkan kepada pendidik agar tidak memberikan pembelajaran di luar kemampuan pelajar.
Satu lagi implikasi ialah e-learning terhadap pengajaran dan pembelajaran merupakan satu kaedah yang memudahkan perkongsian maklumat dan sumber pendidikan secara bijak. Pengajaran dan pembelajaran secara kolaboratif dan bersepadu adalah sesuatu yang digalakkan kerana dengan cara ini pendidikan akan menjadi lebih berkesan. Pengajaran dan pembelajaran diharap berlaku secara konstruktif. Bagi merealisasikan pembelajaran secara konstruktif ini, infrastruktur yang dibina hendaklah sesuai dan bermakna dari perspektif pendidikan.

Menurut . Wahyu binti Idrus dan Yahya Buntat (UTM). Penggunaaan sumber teknologi yang terancang, menarik dan isi pelajaran yang berkesan akan menghasilkan pelajar yang mempunyai ciri-ciri yang berikut:

1. pelajar yang lebih bertanggungjawap terhadap pelajarannya
2. pelajar yang boleh menentukan keperluan bahan untuk pembelajarannya
3. pelajar yang bebas melakukan carian maklumat mengikut keperluan, tahap pencapaian dan pengetahuan
4. pelajar yang dapat membina pengetahuan baru berasaskan kepada carian maklumat, komunikasi dua hala dan penemuan kendiri.

Dengan ciri-ciri menarik yang ada pada ‘e-learning’ serta minat pelajar terhadap fungsi-fungsi di dalam internet, maka sudah tiba masanya ianya digunakan dengan meluas bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran.. Jika pelajar dapat dibimbing untuk menggunakan ‘e-learning’ dengan cara berfaedah maka ianya akan dapat membantu mengurangkan penggunaan elemen negatif yang lain.

Telah banyak kajian yang dilakukan terhadap kesan e-pembelajaran dalam pendidikan khususnya kepada guru-guru serta para pelajar dan bukti - bukti menunjukkan banyak impak positif boleh diperolehi melalui penggunaan medium elektronik, terutamanya komputer, dalam bilik darjah. Bagi tujuan perbincangan ini, saya ingin fokuskan kesan dan kaitan e-learning dengan kemahiran afektif dan psikomotor pelajar. Melalui e-learning, contohnya jika melibatkan penggunaan internet, pelajar perlu menggunakan kemahiran afektif mereka bagi menilai kesahihan, kerelevanan dan kebolehpercayaan sesuatu sumber-sumber atau bahan yang mereka perolehi.Kebijaksanaan mereka membuat keputusan terbaik melalui pertimbangan fikiran dan emosi akan membantu mereka memaksimumkan tahap pembelajaran serta melatih mereka untuk bertanggungjawab terhadap proses pembelajaran sendiri. Contohnya dalam pendidikan islam , guru meminta para pelajar untuk mencari maklumat yang berkaitan dengan sesuatu tajuk yang dipelajari contohnya mengenai sirah Rasulullah S.A.W. Pelajar mestilah menggunakan kemahiran afektif mereka untuk menilai kesahihan maklumat yang betul – betul sahih dan tidak menyeleweng daripada fakta yang sebenar mengenai sirah Rasulullah S.A.W.

E-learning dalam pendidikan islam juga dapat meningkatkan kemahiran psikomotor pelajar melalui pengaplikasian beberapa bentuk pengajaran di dalam kelas dalam situasi sebenar. contohnya bagi aspek ibadah dalam topik yang berkaitan pengurusan jenazah, guru akan menggunakan e-learning untuk menyampaikan isi pengajaran dalam pelbagai bentuk contohnya dalam bentuk grafik dan video. Dengan cara ini ianya boleh menarik minat para pelajar untuk mengikuti proses pengajaran tersebut dan dalam pada masa yang sama mereka akan lebih mudah untuk memahami isi pengajaran yang disampaikan oleh guru dalam ruang waktu yang tidak terbatas. Sekiranya mereka tidak mempunyai masa untuk memahami semasa pengajaran di dalam kelas, mereka boleh meneruskan pembelajaran mereka sendiri apabila berada di luar waktu persekolahan. Akan tetapi ini juga memerlukan pemantauan dari guru itu sendiri dalam memastikan objektif pengajarannya tercapai dan dalam masa yang sama memberi kesan kepada perubahan tingkah laku atau pun psikomotor mereka kepada yang lebih positif.

9. Kesimpulan


Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan secara e-learning semakin berkembang dengan pesat terutama di negara-negara maju di dunia dan bagi negara kita Malaysia perkembangannya banyak dilihat berfokus kepada institusi-institusi pengajian tinggi awam dan swasta. Perkembangan ini sangat penting di negara kita kerana Malaysia ke arah e-ekonomy. Generasi muda seharusnya didedahkan dengan sistem pembelajaran secara individu. E-learning akan seterusnya membentuk kembali sistem pendidikan kita dan latihan-latihan yang diadakan oleh sektor swasta kepada sistem latihannya kepada pekerja adalah berbentuk e-learning. Ini dapat membantu mengurangkan kos dan pertambahan frekuensi kitaran latihan sebagai produk semakin singkat. Melalui e-learning sesiapa sahaja boleh belajar walau di mana sahaja mereka berada dan pada bila-bila masa.

Di akui bahawa perkembangan teknologi yang ada pada hari banyak membantu mempermudahkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran guru dan pelajar termasuk juga dalam Pendidikan Islam . Melalui sistem pembelajaran e-learning sebagai contoh, pelajar belajar secara individu serta berbincang secara kolaboratif berdasarkan kepada tajuk-tajuk yang telah ditetapkan. Melalui internet misalnya, begitu banyak sekali maklumat yang boleh diperolehi oleh pelajar. Rujukan boleh dibuat pada bila-bila masa mengikut kesesuaian masa belajar pelajar. Bersandarkan kepada hasil-hasil kajian yang telah dilaksanakan, telah menunjukkan dengan jelas bahawa e-learning merupakan sistem pembelajaran yang ideal dan sesuai dengan keperluan masyarakat masa kini. Semoga dengan adanya kemudahan e-Learning akan dapat memudahkan lagi pengajaran dan pembelajaran dalam Pendidikan Islam yang bukan sahaja dapat memudahkan para guru malahan para pelajar juga turut menerima implikasi daripada penggunaan e-Learning tersebut dan seterusnya dapat memacu sistem pendidikan di negara kita sejajar khususnya pendidikan islam supaya berkembang seiring dengan arus globalisasi.

0 comments:

Post a Comment